The customer

"There is only one boss.
The customer. And he can fire everybody in the company
from the chairman down, simply by spending his money somewhere else."

(Sam Walton, Wal-Mart)

arrow-flicker

Meet your customer

להכיר באמת את הצרכן שלך
ההתפתחות הטכנולוגית המואצת, לצד כמות ואיכות הדאטה הזמינים היום לחברות, מאפשרת ניהול
קשר ישיר, דיגיטלי, פרסונלי ורב ערוצי עם הצרכנים, אך גם דורשת שינוי תפיסות שיווקיות ושימוש
בכלים ויכולות חדשות בתוך מערך השיווק.

סנייפר מרקטינג שמה את הלקוח במרכז ובונה מערך תומך לחברות
לניהול הקשר עם הצרכן ולהגשמת היעדים השיווקיים של החברה.
מערך התשתית שלנו כולל:

ערוצים ישירים
מגוון ערוצים
לתקשור ישיר עם הלקוח

פאנל אנליזה
תשתית ויזואלית ואנושית
לתחקור ותשאול הדאטה

מערך דאטה מרכזי
איחוד מקורות דאטה קיימים,
לצד השלמת מקורות דאטה חסרים

תשתית זו, מלווה באסטרטגיה ברורה וכלים טכנולוגיים, המאפשרים לבנות "פרופיל שיווקי" לכל צרכן,
הכולל דפוסי התנהגות, צרכים, העדפות ומגוון ערוצים להפצת המסרים השיווקיים.

circle-float